Top.Mail.Ru
Regulamin świadczenia usług - Amazing Interiors ®

Amazing Interiors
Regulamin świadczenia usług

1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Klienta w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie i jej załącznikach, a Klient zobowiązuje się przyjąć i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za te Usługi.
1.2 Wykonawca stworzy Projekt wzorniczy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wypełnioną przez Klienta.
1.3 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulacjami przewidzianymi przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej i jej regulaminy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność wyników Usług z tymi przepisami. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zgodność tych wyników z tymi normami, jeżeli Klient polecił Wykonawcy wykonanie tych wyników zgodnie z instrukcjami Klienta sprzecznymi z tymi normami. W tym ostatnim przypadku Wykonawca powinien zamieścić stosowną adnotację w wynikach usług.
1.4 Wyniki wykonania Usług i/lub wyniki wykonania Usług dla poszczególnych Etapów, jeżeli Usługi są podzielone na Etapy, zostaną sporządzone w formie dokumentu elektronicznego w formacie pdf i jpeg. Projekt nie jest przekazywany Klientowi w formie papierowej, o ile zamawiający nie wskaże inaczej.
Pliki źródłowe w formacie Archicad / AutoCad / Photoshop / 3DMax nie są przekazywane Klientowi i pozostają u Wykonawcy.
1.5 Klient jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacji, dokumentów i materiałów niezbędnych do świadczenia usług przez Wykonawcę w odpowiednim czasie. W przypadku nieprzekazania wymaganych danych, Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie danych i informacji przekazanych przez Klient.
1.6 Wykonawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
1.7 Ceny na towary i usługi podane w Sklepie są podane w Polskich Złotych (PLN)i są cenami netto: nie uwzględniają podatek VAT, który zostanie dodany na etapie podsumowania (strona „CHECKOUT”) przed rozpoczęciem płatności. Jeżeli cena usługi nie jest wskazana, jest ona ustalana zgodnie z podstawowym dokumentem regulującym procedurę opodatkowania VAT w UE – Dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. „O ogólnym systemie podatku od wartości dodanej”.
1.8 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres, kraj zamieszkania, e-mail kontaktowy i numer telefonu kontaktowego. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Wykonawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane na witrynie internetowej.
1.9 W celu złożenia Zamówienia należy:
– zalogować się do Sklepu;
– wybrać Produkt/Produkty/Usługi będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupić” (lub równoznaczny);
– rejestracja i podanie adresu wysyłki dokumentów jest niezbędne.
– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (Proceed to Checkout) oraz potwierdzić zamówienie.
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
2.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta poprzez akceptacje niniejszej Oferty na następujących warunkach:
2.1.1 Klient zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z warunkami niniejszej Umowy oraz jej Załączników:
Załącznik nr 1 – Wniosek o przystąpienie do Umowy;
Załącznik nr 2 – Standard kompozycji i zawartości projektu wzorniczego. Dokument ten jest sporządzany i dołączany do umowy po wypełnieniu przez Klienta kwestionariusza i ostatecznym ustaleniu zakresu obowiązków i zadania technicznego.
2.1.2. Jako pełną zgodę na warunki Projektu Wzornictwa, warunki opracowania i dostarczenia Projektu Designu oraz koszty niniejszej Umowy, Klient dokona płatności przez sklep internetowy zgodnie z p. 3.
2.1.3 Dokonanie płatności stanowi ostateczną akceptację zamówienia przez Klienta.
2.2 Niniejsza Umowa zostanie uznana za zawartą z chwilą otrzymania przez Wykonawcę akceptacji Klienta, o której mowa w punkcie 2.1.3 Umowy.
2.3 Dokonując akceptacji Umowy zgodnie z punktami 2.1.1-2.1.3 Umowy, Klient gwarantuje, że zapoznał się, zgadza się, w pełni i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki Umowy.
2.4 Zgodnie z definicjami Kodeksu Cywilnego, umowa przystąpienia może być zaakceptowana przez Zamawiającego wyłącznie jako całość.
2.5 Klient niniejszym potwierdza, że przyjęcie niniejszej Umowy jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie (Oferta).
2.6 Oferta wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej i obowiązuje do czasu jej odwołania przez Wykonawcę.

3. KOSZT USŁUG, WARUNKI, AKCEPTACJA I PROCEDURA PŁATNOŚCI. PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI SPORNYCH
3.1 Koszt i wykaz Usług świadczonych na rzecz Klienta jest ustalany w odniesieniu do metrów kwadratowych lokalu i odzwierciedlany we Wniosku (Załącznik nr 1).
Zamawiając usługę projektową za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient musi podać w kolumnie “Ilość“ wymaganą ilość metrów kwadratowych swojego pomieszczenia. Powierzchnia projektowa jest obliczana przez ściany każdej kondygnacji osobno, a następnie sumowana.
Jeśli Klient nie zna dokładnej powierzchni swojego pomieszczenia, może złożyć zamówienie określając przybliżoną liczbę metrów kwadratowych z dalszą korektą wpłaconej kwoty.
3.2 Koszt robót określony przez strony we Wniosku (Załącznik nr 1) może zostać skorygowany przez strony w przypadku, gdy zgodnie z wynikami obmiaru obiektu dokonanego przez Wykonawcę, powierzchnia jest inna niż przedstawiona we Wniosku. W takim przypadku koszt Usług zostanie przeliczony proporcjonalnie do zmierzonej powierzchni Obiektu.
3.3 Kwota opłaty zostanie zapisana na koncie Wykonawcy i będzie obciążana w ratach zgodnie z realizacją kolejnych Etapów prac.
3.3.1. Płatność będzie dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) W przypadku projektów do 40 metrów kwadratowych – opłata przez sklep internetowy Startamz.eu lub zaliczka na konto w PLN lub EUR w wysokości 100% kosztów Usług w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Opóźnienie w płatności powoduje przesunięcie daty rozpoczęcia świadczenia usług;
b) W przypadku projektów przekraczających 40 metrów kwadratowych, na życzenie Klienta:
(1) umowa może być podzielona na etapy z płatnościami według indywidualnego harmonogramu uzgodnionego przez strony
Zaliczka – 30% wartości zamówienia – w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy.
1 ETAP – wykonanie planu funkcjonalnego i dobór kolorystyki:
2 ETAP – wizualizacja 3D i podstawowy komplet dokumentów: płatność po otrzymaniu i uzgodnieniu z klientem planu funkcjonalnego jego pomieszczenia oraz kolorystyki.
3 ETAP – przygotowanie rozszerzonego kompletu dokumentów. Płatność następuje po przekazaniu klientowi wizualizacji 3D.
Własność wykonanej pracy przechodzi na klienta po dokonaniu pełnej płatności za zamówienie.

(2) Przy płatności za zamówienie w całości za pośrednictwem sklepu internetowego, w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 4.000 zł, klient otrzymuje 10% rabatu.
3.3.2 Płatność za kolejny etap usługi zostanie zaliczona jako wynagrodzenie Wykonawcy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu akceptacji wykonanego etapu przez Klienta. Klient ma prawo do sprawdzenia wykonanej pracy. W razie potrzeby strony uzgodnią zmiany.
3.3.4 Płatność będzie dokonywana przelewem bankowym, za pomocy sklepu internetowego startamz.eu lub za pośrednictwem internetowej usługi acquiringowej określonej przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie będzie płatne w PLN lub EUR na rachunki bankowe Wykonawcy w odpowiedniej walucie i zostanie ustalone przez Wykonawcę przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu płatności PayU lub PayPal (sposób płatności – e-mail, faktura lub link do strony płatności na stronie internetowej).
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto usługodawcy.
3.4 W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu otrzymania od Wykonawcy rezultatu usług świadczonych na danym etapie, Zamawiający zobowiązany jest do
a) zaakceptowania Usługi świadczone w ramach danego Etapu;
b) lub odmówienia odbioru Etapu i przekazać Wykonawcy informacje zgodnie z klauzulą 3.6 niniejszej Umowy.
3.5 Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych nie wpłynie odpowiednia decyzja od Klienta, Strony uznają, że nie ma potrzeby dokonywania korekt w wyniku wykonania Usług na Etapie, a Prace Etapowe uznaje się za należycie wykonane i odebrane przez Klienta.

3.6 Jeżeli Klient nie zgadza się z wynikiem realizacji Usług Etapowych:
3.6.1. Klient jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy uzasadnionej odmowy przyjęcia rezultatu Usług, która musi zawierać przyczyny takiej odmowy. Wykonawca powinien usunąć uzasadnione uwagi.
3.6.2. Liczba Korekt, o które Klient może wnioskować nieodpłatnie w ramach danego Etapu, określona w opisie Usługi we Wniosku (Załącznik 1).
3.6.3 Termin dokonania poprawek, o których mowa w pkt 3.6.2., jest ustalany indywidualnie przez Wykonawcę, ale nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni robocze.
3.7 W punkcie 11.1 niniejszej Umowy określono koszt Korekt, o które zwrócił się Klient, przekraczających ilość określoną zgodnie z poprzednim punktem.
3.8 Po odbiorze prac dla danego etapu uznaje się, że bezpłatne korekty przewidziane dla tego etapu i określone we Wniosku zostały wykorzystane. Korekty wyników pracy dla etapu, który został zaakceptowany, są dokonywane za dodatkową opłatą. Koszty i harmonogram dostosowań są uzgadniane przez Strony.
3.9. Termin rozpoczęcia prac objętych Umową: następny dzień roboczy po otrzymaniu przez Wykonawcę pierwszej zaliczki, określonej we Wniosku (Załącznik nr 1). i wykonanie przez Klienta Zadania Technicznego.
3.10. Całkowity czas trwania prac w ramach Umowy zostanie określony przez Strony we Wniosku (Załącznik nr 1). W zależności od pracochłonności projektu może to być czas większy lub mniejszy od podanego w wycenie na stronie sklepu internetowego.
3.11. Termin wykonania Projektu nie obejmuje okresu, w którym proponowane przez Wykonawcę opcje zmiany aranżacji i podziału Obiektu na strefy, rozmieszczenia mebli i innych rozwiązań projektowych zostały zatwierdzone przez Klienta.
Ten okres czasu, który nie jest wliczany do całkowitego okresu wykonania prac, jest ustalany przez Wykonawcę od momentu przedstawienia przez Wykonawcę opcji i rozwiązań Klientowi i kończy się, gdy Wykonawca faktycznie otrzyma w całości uzgodnione przez Klienta opcje układu i inne rozwiązania.

4. SPECYFIKA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU I WYKONANIA PRACY
4.1 Projekt ma charakter plastyczny i jest oparty na wizji artystycznej Wykonawcy. Projekt ma charakter artystyczny i opiera się na wizji artystycznej Wykonawcy. Niezgodność z subiektywną wizją Klienta dotyczącą przyszłej aranżacji wnętrza, uwzględniającej stylistykę i ergonomię przestrzeni, nie może stanowić podstawy do odmowy zapłaty przez Klienta za wykonane przez wykonawcę prace.
4.2 Tworzenie projektu aranżacji wnętrz jest twórczym działaniem projektowym mającym na celu poprawę środowiska człowieka.
4.3 Projekt wzorniczy nie zawiera informacji techniczno-architektonicznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacji projektu budowlanego i jest wynikiem pracy twórczej Wykonawcy lub jego pracowników, odpowiednio projekt wzorniczy nie podlega wymaganiom projektowym Prawem Budowlanym, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność projektu z tymi normami.
4.4 Jednocześnie Wykonawca gwarantuje przestrzeganie w trakcie opracowywania rozwiązań planistycznych przepisów dotyczących organizacji przebudowy lub odbudowy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
4.5 Jakość projektu wzorniczego określa porozumienie stron zawarte w niniejszej Umowie w Załączniku nr 2 do Umowy (“Zawartość projektu wzorniczego“).
4.6 Wymiary pomieszczeń odzwierciedlone w projekcie mogą różnić się od rzeczywistych wymiarów pomieszczeń wynikających z realizacji robót remontowo-budowlanych i mogą być skorygowane przez Wykonawcę w ramach świadczenia dodatkowej usługi “Nadzoru autorskiego“. Koszt tej usługi jest opcjonalny i uzgodniany przez Strony osobno przez wybór odpowiedniej usługi w sklepie internetowym.
4.7 Tworzenie Projektu wzorniczego nie obejmuje rysunków inżynierskich, szczególnych projektów instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, instalacji niskoprądowych, klimatyzacji i wentylacji itp. które mają być następnie wykonane przez wyspecjalizowane organizacje na podstawie opracowanego Projektu wzorniczego lub przekazane do Wykonawcy przez Klienta z wyprzedzeniem w celu uwzględnienia takich projektów przy opracowywaniu Projektu wzorniczego.
4.8 Cena niniejszej Umowy nie obejmuje prac związanych z koordynacją Projektu wzorniczego z Firmą Zarządzającą i organami odpowiedzialnymi za koordynację przebudowy lokali mieszkalnych. Zatwierdzenia takiego dokonuje Klient samodzielnie lub poprzez zaangażowanie osób trzecich.
4.9 Przy wykonywaniu wizualizacji trójwymiarowych (3D) Wykonawca będzie posługiwał się zbiorczymi wizerunkami mebli i elementów wystroju, materiałów wykończeniowych i konstrukcji projektu, których wygląd może odbiegać od rzeczywistych obiektów. Ze względu na specyfikę wyświetlania i drukowania obrazów na różnych urządzeniach, monitorach i drukarkach, a także ze względu na obiektywne cechy tworzenia wizualizacji komputerowych, takie wizualizacje 3D mogą mieć zniekształconą perspektywę, odcienie kolorów i kształty geometryczne.
4.10. W projekcie nie przewidziano szczegółowego projektu mebli nietypowych lub do zabudowy, kuchni. Wykonawca określa lokalizację mebli do zabudowy (kuchnia, szatnia), ich konfigurację i wygląd, kolor i materiał oraz tworzy szkic. Technolog wybranego wykonawcy sporządzi szczegółowy projekt mebli.
4.11. Uszczegółowienie wbudowanych mebli nie należy do obowiązków Wykonawcy, gdyż tylko technik danego producenta zna asortyment własnych produktów i technologię ich produkcji.
4.12. Wybór konkretnych mebli, oświetlenia i materiałów wykończeniowych na etapie projektowania jest dokonywany przez Wykonawcę zdalnie, z wykorzystaniem katalogów i stron internetowych producentów. W razie potrzeby projektant Wykonawcy może odwiedzić sklep razem z klientem. Koszt takiej wizyty zależy od czasu jej trwania i jest ustalany na podstawie porozumienia stron.
4.13. Opracowanie Projektu wzorniczego nie obejmuje wyboru surowych materiałów wykończeniowych, artykułów sanitarnych, obrazów/plakatów, dekoracji tekstylnych (zasłon, poduszek, plecionek) i innych dekoracji (wazonów, świeczników, doniczek itp.).
4.14. Po wykonaniu ostatecznego projektu zaleca się Klientowi skorzystanie z usług nadzoru autorskiego, realizacji budowy lub zarządzania projektem w celu jak najlepszego wdrożenia koncepcji autorskiej i realizacji Projektu wzorniczego. W takim przypadku strony zawrą odrębną umowę regulującą warunki, tryb, zasady i koszt poszczególnych prac i usług.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
5.1 Wykonawca zobowiązany jest:
5.1.1 Samodzielne tworzenie zespołu produkcyjnego i twórczego niezbędnego do realizacji utworu. Wykonawca jest uprawniony do zaangażowania osób trzecich do wykonania Umowy, w którym przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania/niedziałania osób trzecich jak za swoje własne.
5.1.2. Wykonania wszystkich prac określonych w Zgłoszeniu z należytą jakością, w zakresie i w terminach przewidzianych niniejszą Umową i jej załącznikami, poprzez przekazanie Klientowi przygotowanego projektu wzorniczego w formie elektronicznej (plik pdf), o ile strony nie uzgodnią inaczej.
5.1.3. Zapewnić produkcję i jakość wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i standardami (Załącznik 2).
5.2 Wykonawca jest uprawniony do:
5.2.1 Zażądać od Klienta zapłaty za roboty w wysokości przewidzianej w niniejszej Umowie i jej Załącznikach.
5.2.2 nie rozpoczynać prac oraz wstrzymać rozpoczęte prace w przypadku, gdy Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy:
a) nie zapewnia terminowego dostępu do lokalu lub jego dokumentacji technicznej;
b) nie udziela pomocy na wszystkich etapach pracy;
c) z powodu braku kontaktu z Klientem;
d) z powodu braku dokumentacji, dostępu do wykonawcy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które jednoznacznie wskazują, że wykonanie tych obowiązków nie będzie możliwe w przewidzianym terminie, uniemożliwiając tym samym Wykonawcy wykonanie umowy.
5.2.3 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 5.2.2, Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy i zażądać odszkodowania za poniesione straty.
5.2.4. Zgodnie z prawem dostępu przyznanym przez prawo autorowi utworu, Wykonawca jest uprawniony (a Klient udzieli Wykonawcy takiej zgody i zobowiąże się do udzielenia Wykonawcy dostępu do nieruchomości) do fotografowania i filmowania realizowanych pomieszczeń, po uprzednim uzgodnieniu czasu z Klientem. Wykonawca ma prawo wykorzystywać zdjęcia zrealizowanego projektu oraz wizualizacje trójwymiarowe pomieszczeń w mediach drukowanych, swoim portfolio oraz na imprezach tematycznych, gwarantując przy tym poufność informacji dotyczących Klienta i lokalizacji obiektu.

5.3 Klient zobowiązuje się do:
5.3.1 Zapewnienie Wykonawcy warunków niezbędnych do wykonania robót.
5.3.2 Zapewnienie nieograniczonego dostępu do obiektu projektowego oraz udostępnienie na życzenie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji technicznej: planu pomieszczeń; specyfikacji zasilania w energię elektryczną, gaz, cech konstrukcyjnych budynku i innych dokumentów.
5.3.3 Zatwierdzenie w ciągu 3 dni roboczych pośrednich wyników prac, które mają być dostarczone przez Wykonawcę lub zgłoszenie pisemnych uwag.
5.3.4 Zapłata Wykonawcy za koszt robót w wysokości, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej Umowie i jej załącznikach.
5.3.5 Nie stosować żadnych pośrednich wyników pracy zawierających rozwiązania projektowe dla robót remontowych i wykończeniowych.

5.4 Klient ma prawo:
5.4.1 Domaganie się, aby wykonawca wypełniał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w sposób należyty i terminowy, zapoznawanie się z postępem i jakością prac, bez ingerowania w działania Wykonawcy.
5.4.2. Wykorzystania projektu do prac remontowych i wykończeniowych dopiero po ostatecznym przekazaniu gotowego projektu i jego pełnym opłaceniu.
5.4.3 Wyznaczyć osobę upoważnioną, na podstawie pełnomocnictwa, do reprezentowania go przy wykonywaniu prac remontowych i wykończeniowych.
5.4.4. żądać rozwiązania Umowy lub odmówić jej wykonania w przypadkach i na warunkach określonych w obowiązującym ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej (warunki są określone w p.9.4-9.5)

6. OBOWIĄZKI STRON
6.1 Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność projektu wzorniczego z wymaganiami Prawem Budowlanym, ponieważ projekt wzorniczy jest wynikiem pracy twórczej i nie jest dokumentem projektowym.
6.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność wymiarów pomieszczeń ustalonych przez licencjonowanych geodetów lub wskazanych na oficjalnych rzutach kondygnacji. W przypadku rozbieżności w wymiarach, obszarach mających wpływ na plany, rysunki już przygotowane, Wykonawca wprowadzi zmiany do projektu za dodatkową opłatą.
6.3 Jeżeli Klient korzysta z wyników pośrednich i prowadzi prace budowlane do momentu zaakceptowania wyniku końcowego, Wykonawca nie odpowiada za zgodność dostarczonych informacji pośrednich z rzeczywistymi cechami obiektu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki prac remontowych i wykończeniowych oraz straty Klienta.
6.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wykonawców robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i innych osób trzecich, które zawarły umowę z Klientem i wykonują usługi na terenie budowy.
6.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za technologię wykonania mebli na wymiar, rysunki projektowe oraz błędy technologów wybranych wykonawców. Wykonawca powinien doradzać w zakresie wymaganego rezultatu, ale nie w zakresie sposobu wykonania pracy.
6.6 Jeżeli Wykonawca nie wykona Usług w terminie, będzie on zobowiązany, na żądanie Klienta, do zapłaty odsetek karnych w wysokości 0,5 (zero punktów pięć) procent za każdy dzień opóźnienia od wartości Usług/ich etapu, w którym nastąpiło opóźnienie.
6.7 Jeśli Klient nie dotrzyma terminu płatności za Usługi, na żądanie Wykonawcy zapłaci mu karę w wysokości 0,5 (słownie: zero punktów pięć) procent za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za Usługi/ ich Etap, w którym nastąpiło to opóźnienie.

7. ZASADY I WARUNKI WŁASNOŚCI PROJEKTU
7.1 Rezultatem pracy w ramach niniejszej Umowy jest wykonany przez Wykonawcę Projekt wzorniczy, który w chwili jego powstania jest utworem niepublikowanym, wyrażonym w formie obiektywnej (rysunki, szkice, obrazy).
7.2 Wyłączne prawo do projektu wzorniczego należy do Wykonawcy i pozostaje przy nim od momentu powstania, w momencie akceptacji i po odbiorze wykonanego projektu wzorniczego.
7.3 Z chwilą przyjęcia projektu wzorniczego Klient ma prawo do korzystania z zaakceptowanego przez Klienta projektu wzorniczego w następujący sposób – jednorazowa praktyczna realizacja projektu wzorniczego.
7.4 Wykonawca ma prawo do wykorzystania wyników pracy w swoim portfolio, w mediach, mediach społecznościowych lub w innych miejscach bez uprzedniej zgody Klienta.
7.5 Prawo własności do nośnika materialnego – albumu z projektem graficznym lub plika w formacie pdf przechodzi na Klienta w momencie dokonania pełnej płatności wynikającej z Umowy.
7.6 Klient nie ma prawa do korzystania z opracowanego przez Wykonawcę projektu wzorniczego, w tym do jego realizacji, do momentu przeniesienia praw własności.

8. SIŁA WYŻSZA
8.1 Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono spowodowane okolicznościami siły wyższej powstałymi po zawarciu Umowy, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć ani im zapobiec przy zastosowaniu rozsądnych środków. Takie okoliczności będą miały bezpośredni wpływ na realizację Kontraktu.
8.2 Okoliczności siły wyższej obejmują między innymi: klęski żywiołowe, strajki osób trzecich, działania wojenne, itp. zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
8.3 Termin wykonania zobowiązań przez Stronę bezpośrednio dotkniętą działaniem siły wyższej ulega przesunięciu o czas równy istnieniu siły wyższej, jak również o czas równy usunięciu jej skutków, jeżeli skutki te mają również wpływ na możliwość wykonania zobowiązań przez Strony.
8.4 Jeżeli okres występowania okoliczności siły wyższej i/lub okres usuwania jej skutków będzie trwał dłużej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, każda ze Stron będzie miała prawo odstąpić od Umowy. W przypadku takiego rozwiązania zobowiązania Stron do wykonania warunków Kontraktu zostaną rozwiązane bez jakichkolwiek odszkodowań, ale pod warunkiem zapłaty za faktycznie wykonane świadczenia na podstawie podpisanego Aktu Uzgodnienia Wzajemnych Rozliczeń.

9. WAŻNOŚĆ UMOWY
9.1 Umowa jest umową przystąpienia (umową adhezyjną) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
9.2 Umowa zostaje zawarta przez przystąpienie Klienta do Umowy w całości poprzez wygenerowanie Wniosku (Załącznik Nr. 1) zatwierdzonego przez Wykonawcę.
9.3 Wniosek zostanie wygenerowany przez podanie przez Klienta niezbędnych danych (o sobie i przedmiocie) określonych w Aplikacji. Po wygenerowaniu Wniosku Klient zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej płatności określonej przez Wniosek. W ten sposób potwierdza on swoją akceptację warunków niniejszej Umowy i jej załączników.
9.4 Każda ze Stron ma prawo żądać rozwiązania Umowy lub odmówić jej wykonania w przypadkach i na warunkach określonych w obowiązującym ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa od odstąpienia od umowy (Prawo konsumenta, Rozdział 4 Art. 38).
Strony mogą rozwiązać Umowę w trybie porozumienia, w formie pisemnej.
9.4.1. Klient może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku dużego opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu lub wykonywaniu poszczególnych etapów prac, po uprzednim wezwaniu jej do wykonywania Projektu i wyznaczeniu jej dodatkowego terminu.
9.4.2. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku:
a) braku współdziałania ze strony Klienta w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności opóźnienia w udostępnieniu mieszkania celem wykonania pomiarów lub przekazania dokumentacji budowlanej nieruchomości, która jest objęta zleceniem;
b) w przypadku braku możliwości porozumienia z Klientem co do realizacji projektu, jego założeń lub kierunków prowadzenia dalszych prac;
c) w przypadku braku poszanowania pracy Wykonawcy, niekulturalnego lub agresywnego zachowania ze strony Klienta;
d) opóźnienia w zapłacie którejkolwiek części wynagrodzenia, trwającej dłużej niż 10 dni, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu.
e) zmniejszeniem zakresu prac lub/oraz powierzchni projektowanych wnętrz niż to było uzgodnione przy wycenie usług (w tym wyborze odpowiedniej ilości metrów kwadratowych przed Klienta w Sklepie Internetowym);
f) zwiększeniem ilości pracy nad Projektem wybiegający poza ustalony w wycenie usług zakres prac bez dodatkowego wynagrodzenia.
9.5. W przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczynę, przed wykonaniem Projektu w całości, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne za każdy etap Projektu będący w trakcie realizacji.
Koszt zostanie obliczony proporcjonalnie do kosztu etapu/podetapu, zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi we Wniosku (Załącznik 1).
9.6 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy wysłać co najmniej na trzy (3) dni robocze przed planowaną datą rozwiązania umowy.
9.7 W przypadku rozwiązania Umowy, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń. W związku z tym należy sporządzić protokół uzgodnień, w którym określa się koszty prac wykonanych przy produkcji w toku, kwotę otrzymanej zaliczki oraz kwotę należną.
9.8 Strona, która jest dłużna drugiej Stronie zgodnie z wynikami uzgodnienia, spłaca dług w ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania aktu uzgodnienia.

10. POUFNOŚĆ
10.1 Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich warunków niniejszej Umowy oraz Umowy jako całości. Strony zobowiązują się nie ujawniać ani nie ujawniać w całości lub w części żadnych informacji dotyczących niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Wymienione wymagania nie dotyczą przypadków ujawniania informacji poufnych na wniosek uprawnionych organów w zakresie ich kompetencji w przypadkach przewidzianych w ustawie. Strona, która ujawnia informacje poufne, jest zobowiązana do poinformowania drugiej Strony o ilości i charakterze przekazanych informacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania wniosku uprawnionych organów.

11. INNE WARUNKI
11.1 Strony przewidują możliwość dokonywania korekt/poprawek w opracowanym projekcie na danym etapie/fazie realizacji usług. Koszt korekty wynika z kosztu 1 godziny pracy architekta. Klient ma możliwość zamówienia usługi za pośrednictwem sklepu internetowego.
Etap
Liczba edycji uwzględnionych w etapie
Koszt dodatkowego zestawu korekt
Czas potrzebny na dokonanie korekt
Wymiary
Nie podano
Nie podano
Nie podano
Rozwiązanie planistyczne
2 zestawy edycji
60 zł netto / komplet edycji
3 dni robocze
Kolaże
2 zestawy edycji dla każdego pomieszczenia
60 zł netto / 1 zestaw edycji dla jednego pomieszczenia
3 dni robocze
Wizualizacje 3D
1 edycja dla każdego pomieszczenia nie więcej niż 30% sceny
za porozumieniem stron, 10% sceny (1 parametr) 5 zł * powierzchnia pomieszczenia, ale nie mniej niż 450 zł netto
4 dni robocze
Rysunki
1 zestaw edycji (instalacje elektryczne) i 1 zestaw edycji wszystkich pozostałych rysunków
60 zł netto / 1 komplet edycji rysunków elektrycznych
45 zł netto / za 1 arkusz edycji zestawu rysunków
5 dni roboczych
Wybór (mebli, warstw, farb…)
1 zestaw edycji
60 zł netto / 1 komplet edycji
5 dni roboczych

11.2 W celu realizacji warunków Umowy Klient wyraża zgodę na przekazanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1000 USTAWĄ o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. na warunkach i w celu wypełnienia warunków Umowy. Dane osobowe“ oznaczają dane osobowe, które Klient podaje o sobie przy wypełnianiu Aplikacji, a mianowicie: nazwisko, imię, imię patronimiczne; adres zameldowania, dane paszportowe, adres pocztowy (w tym kod pocztowy), adres e-mail i numery telefonów kontaktowych, dane dotyczące płatności.
11.3 Strony uzgadniają, że Zamawiający może przesłać Wykonawcy kopie dokumentów zawierających dane osobowe w celu wypełnienia Wniosku, przez co Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wypełnienie Wniosku przez Wykonawcę.
11.4 Integralną część Warunków Ogólnych stanowią następujące załączniki:
– Załącznik nr 1: Obecna Umowa oraz wniosek o przystąpienie do Umowy o świadczenie usług projektowych.
– Załącznik nr 2: Standardy merytoryczne i zawartość projektu wzorniczego.

12. DANE WYKONAWCY
Kartonika Sp. Z o.o.
NIP 7010516252
REGON: 362864303
KRS: 0000583468
Адрес: Al. Armii Ludowej 6/164 Warszawa, 00-571 Polska
Telefon kontaktowy +48 511 407 679
E-mail: orders@startamz.eu; kartonika.sp@gmail.com
https://startamz.eu ; https://kartonika.eu
IBAN:
(PLN) PL67 1090 1870 0000 0001 3174 5606
(EUR) PL38 1090 1870 0000 0001 3174 5606
SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A.
Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług opracowania projektu
WNIOSEK z dnia “ ___“ ______ 202_

Wniosek o przystąpienie do umowy o świadczenie usług w zakresie opracowania projektu

Terminy i definicje użyte w niniejszym wniosku (dalej “Wniosek“) o przystąpienie do Umowy o świadczenie usług opracowania projektu (dalej “Umowa“) odpowiadają terminom i definicjom użytym w odpowiedniej Umowie.
Warunki Umowy będą dostępne dla Zamawiającego na stronie internetowej Wykonawcy po kliknięciu na link: https://startamz.eu/oferta/
1. informacje o Zamawiającym (Kliencie):
Imię, nazwisko
NIP albo PESEL, numer dokumentu, seria, data i organ wydania, data urodzenia, miejsce urodzenia
E-mail
Numer telefonu kontaktowego
Preferowany kanał komunikacji

2.Dane osoby, która może działać w imieniu Zamawiającego (jeśli dotyczy):
Imię i nazwisko klienta, numer telefonu, numer telefonu, e-mail

3.Dane bankowe klienta:
Rachunek bieżący
Nazwa banku

4.Informacje o obiekcie:
Adres obiektu
Powierzchnia

5.Stawka
Stawka

6.Okres
Termin

dni roboczych / data

7.Skład i procedura usługi projektowej (przykład w tabeli poniżej)
3.4 Lista materiałów i mebli
Nazwa etapuNumer i nazwa etapu
Etap 1.
Etap 1.
1.1. Pomiar
1.2. Rozwiązanie planistyczne
Etap 2.
2.1 Kolaże
3.1 Rysunki elektryczne
3.2 Rysunki hydrauliczne
3.3 Pełny zestaw rysunków
Liczba bezpłatnych korekt
Cena za m2 x Ilość m2
Całkowita cena, PLN
Cena całkowita netto w PLN
8.Ustalenia dotyczące płatności za usługi projektowe (przykład w tabeli poniżej)
Wydarzenie
Po zatwierdzeniu prac dla etapu 1
Po zatwierdzeniu prac dla etapu 2
Po zatwierdzeniu prac dla etapu 3
RAZEM
Kwota podlegająca zaliczeniu
Dokonując płatności w ramach niniejszej Aplikacji (lub podpisując niniejszą Aplikację), Klient, zgodnie z art. Art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego Rzeczypospolita Polska
przystępuje do aktualnej wersji umowy projektowej i potwierdza, że:
1. Zapoznał się z umową projektową, rozumie jej treść, wyraża na nią zgodę i zobowiązuje się do jej wykonania;
2. Niniejszy Wniosek jest dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy na wykonanie projektu wzorniczego z dniem określonym we Wniosku.
3. Wyraża zgodę na to, aby Kartonika Sp. z o.o. do przetwarzania (zbierania, przekazywania, niszczenia i przetwarzania w inny sposób) moich danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail) przekazanych pisemnie lub ustnie, wszelkimi środkami dozwolonymi przez prawo.
4. Wyrażam zgodę, aby Kartonika Sp. z o.o. do otrzymywania reklam od niej i/lub jej Partnerów za pomocą telefonu, radiotelefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przetwarzania i powierzenia przetwarzania moich danych osobowych w tym celu podmiotom trzecim świadczącym usługi mailingowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego zgoda jest trwała, ale ma prawo ją wycofać poprzez złożenie pisemnego wniosku o wycofanie zgody do Kartonika Sp. z o.o.

Zamawiający:

Data: