Top.Mail.Ru
Oferta usług pracowni Amazing Interiors - Amazing Interiors ®

OFERTA

Umowa o świadczenie usług w zakresie opracowania projektu wzorniczego

16 września 2021 r.

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Kartonika Sp. Z o.o.. (NIP 7010516252), Al. Armii Ludowej 6/164 Warszawa, Polska, reprezentowana przez Prezesa P.Helenę Woropaj, zwana dalej “Wykonawcą“, z jednej strony, oraz osoba fizyczna w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej “Zamawiającym“, z drugiej strony, zwane dalej solidarnie “Stronami“.

Niniejsza Umowa, w rozumieniu kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, uważana jest za ofertę. Przyjęcie warunków (akceptacja) niniejszej oferty jest równoznaczne z wykonaniem przez Klienta czynności przewidzianych w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa zawarta poprzez przyjęcie niniejszej oferty nie wymaga obustronnego podpisu i obowiązuje w formie elektronicznej.

1. DEFINICJE
Dla celów niniejszego dokumentu następujące terminy będą miały następujące znaczenie
Oferta – publiczna oferta Wykonawcy skierowana do jakiejkolwiek osoby, dotycząca zawarcia z nią umowy o opracowanie projektu wzorniczego (dalej – Umowa) na dotychczasowych warunkach Umowy.
Akceptacja – pełne i bezwarunkowe przyjęcie przez Klienta warunków Umowy.
Wniosek – wniosek o przystąpienie do niniejszej Umowy (Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).
Usługi – usługi w zakresie opracowania Projektu wzorniczego świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
Projekt – dokument składający się z wizualizacji, rysunków i materiałów opisujących rozwiązania aranżacji wnętrza Obiektu (wizualizacja plastyczna wnętrza, rozwiązania wykończenia wnętrza). Nie stanowi on dokumentacji projektowej w rozumieniu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Treść i tryb realizacji usługi projektu wzorniczego Strony określają we Wniosku (Załącznik nr 1).
Obiekt – pomieszczenia mieszkalne/niemieszkalne wyszczególnione we Wniosku (Załącznik nr 1).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznacza Kwestionariusz wypełniony przez Zamawiającego, zgodnie z którym Wykonawca opracuje Projekt Budowlany. Wypełnienie Kwestionariusza nastąpi za pośrednictwem usługi Google Docs poprzez wypełnienie formularza (zwanego dalej formularzem google), do którego link zostanie przesłany przez Wykonawcę po otrzymaniu pierwszej płatności w ramach Umowy, w wyniku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na Kwestionariusz.
Odpowiedzi Klienta oraz wypełniony formularz google są przechowywane na serwerach Google i zgodnie z ustawieniami formularza google nie mogą być zmieniane po jego wypełnieniu. Formę i treść kwestionariusza określa Wykonawca.
Przedstawicielem Wykonawcy jest osoba kontaktująca się z numerem telefonu podanym w ust. 12, a także z dowolnego e-maila w domenie @startamz.eu.
(Klient, wypełniając formularze, potwierdza, że otrzymał pełne i prawidłowe informacje o warunkach Oferty, wpłata, zgodnie z warunkami Oferty, stanowi zgodę Klienta na wykonanie prac w ramach Umowy);
Przedstawiciel Zamawiającego – osoba dopuszczona przez Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą. Przyjęcie następuje po podaniu przez Klienta odpowiednich informacji, które są określone we Wniosku (Załącznik nr 1).
Korekta (zestaw korekt) – wymagania Zamawiającego przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy w celu dokonania zmian w projekcie. W tym przypadku korektą jest sam fakt wysłania takiego komunikatu, a liczba wymagań i/lub propozycji w takim komunikacie dotyczących zmian proponowanych przez Klienta nie jest ograniczona.
Taryfa oznacza wartość pieniężną pewnej ilości usług związanych z opracowaniem projektu.
Czynności kończące – czynności, do których Umowa, Regulamin Wykonawcy i/lub obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej wiążą Strony, o ile Umowa nie stanowi inaczej, w celu naliczenia, zmiany i/lub wygaśnięcia ich praw i obowiązków.

1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Klienta w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie i jej załącznikach, a Klient zobowiązuje się przyjąć i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za te Usługi.
1.2 Wykonawca stworzy projekt wzorniczy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wypełnioną przez Zamawiającego.
1.3 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulacjami przewidzianymi przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej i jej regulaminy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność wyników Usług z tymi przepisami. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zgodność tych wyników z tymi normami, jeżeli Zleceniodawca polecił Wykonawcy wykonanie tych wyników zgodnie z instrukcjami Zleceniodawcy sprzecznymi z tymi normami. W tym ostatnim przypadku Wykonawca powinien zamieścić stosowną adnotację w wynikach usług.
1.4 Wyniki wykonania Usług i/lub wyniki wykonania Usług dla poszczególnych Etapów, jeżeli Usługi są podzielone na Etapy, zostaną sporządzone w formie dokumentu elektronicznego w formacie pdf i jpeg. Projekt nie jest przekazywany Klientowi w formie papierowej.
Pliki źródłowe w formacie Archicad / AutoCad / Photoshop / 3DMax nie są przekazywane Zamawiającemu i pozostają u Wykonawcy.
1.5 Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacji, dokumentów i materiałów niezbędnych do świadczenia usług przez Wykonawcę w odpowiednim czasie. W przypadku nieprzekazania wymaganych danych, Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego.

2. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
2.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie niniejszej Oferty na następujących warunkach:
2.1.1 Klient zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z warunkami niniejszej Umowy oraz jej Załączników:
Załącznik nr 1 – Wniosek o przystąpienie do Umowy;
Załącznik nr 2 – Standard kompozycji i zawartości projektu wzorniczego;
2.1.2. Jako pełną zgodę na warunki Projektu Designu, warunki opracowania i dostarczenia Projektu Designu oraz koszty niniejszej Umowy, Klient dokona płatności zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2.1.3 Dokonanie płatności stanowi ostateczną akceptację przez Klienta.
2.2 Niniejsza Umowa zostanie uznana za zawartą z chwilą otrzymania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego, o której mowa w punkcie 2.1.3 Umowy.
2.3 Dokonując akceptacji Umowy zgodnie z punktami 2.1.1-2.1.3 Umowy, Klient gwarantuje, że zapoznał się, zgadza się, w pełni i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki Umowy.
2.4 Zgodnie z definicjami kodeksu cywilnego, umowa przystąpienia może być zaakceptowana przez Klienta wyłącznie jako całość.
2.5 Klient niniejszym potwierdza, że przyjęcie niniejszej Umowy jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie (Oferta).
2.6 Oferta wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej i obowiązuje do czasu jej odwołania przez Wykonawcę.

3. KOSZT USŁUG, WARUNKI, AKCEPTACJA I PROCEDURA PŁATNOŚCI. PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI SPORNYCH
3.1 Koszt i wykaz Usług świadczonych na rzecz Klienta jest ustalany w odniesieniu do metrów kwadratowych lokalu i odzwierciedlany we Wniosku (Załącznik nr 1).
3.2 Koszt robót określony przez strony we Wniosku (Załącznik nr 1) może zostać skorygowany przez strony w przypadku, gdy zgodnie z wynikami obmiaru obiektu dokonanego przez Wykonawcę, powierzchnia jest inna niż przedstawiona we Wniosku. W takim przypadku koszt Usług zostanie przeliczony proporcjonalnie do zmierzonej powierzchni Obiektu.
3.3 Płatność będzie dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
– zaliczka w wysokości 50% kosztów etapu Usług w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Opóźnienie w płatności powoduje przesunięcie daty rozpoczęcia świadczenia usług;
– płatność za zakończony etap usługi zostanie dokonana przez Klienta w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powiadomienia Klienta o gotowości usługi. Klient ma prawo do sprawdzenia wykonanej pracy przed dokonaniem płatności. W razie potrzeby strony uzgodnią zmiany.
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 100 (stu) procent wartości pracy danego etapu w formie zaliczki przed rozpoczęciem pracy. Płatność będzie dokonywana przelewem bankowym lub za pośrednictwem internetowej usługi acquiringowej określonej przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie będzie płatne w PLN lub EUR na rachunki bankowe Wykonawcy w odpowiedniej walucie i zostanie ustalone przez Wykonawcę za pośrednictwem serwisu płatności PayU lub PayPal (sposób płatności – e-mail, faktura lub link do strony płatności na stronie internetowej).
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto usługodawcy.
3.4 Po zakończeniu przez Wykonawcę danego etapu świadczenia usług i po otrzymaniu zapłaty, Wykonawca prześle Zamawiającemu w formacie PDF/jpeg wynik wykonanych na tym etapie usług.
3.5 W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania od Wykonawcy rezultatu usług świadczonych na danym etapie, Zamawiający zobowiązany jest do
-zaakceptowania Usługi świadczone w ramach danego Etapu;
-lub odmówienia odbioru Etapu i przekazać Wykonawcy informacje zgodnie z klauzulą 3.7 niniejszej Umowy.
3.6 Jeżeli w ciągu 3 (trzech) dni roboczych nie wpłynie odpowiednia decyzja od Klienta, Strony uznają, że nie ma potrzeby dokonywania korekt w wyniku wykonania Usług na Etapie, a Prace Etapowe uznaje się za należycie wykonane i odebrane przez Klienta oraz podlegają one zapłacie zgodnie z Umową.
3.7 Jeżeli Klient nie zgadza się z wynikiem realizacji Usług Etapowych:
3.7.1. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy uzasadnionej odmowy przyjęcia rezultatu Usług, która musi zawierać przyczyny takiej odmowy. Wykonawca powinien usunąć uzasadnione uwagi.
3.7.2. Liczba Korekt, o które Klient może wnioskować nieodpłatnie w ramach danego Etapu, zostanie określona w Aplikacji.
3.7.3 Termin dokonania poprawek, o których mowa w pkt 3.7.2., jest ustalany indywidualnie przez Wykonawcę, ale nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni robocze.
3.8 W punkcie 11.1 niniejszej Umowy określono koszt Korekt, o które zwrócił się Klient, przekraczających ilość określoną zgodnie z poprzednim punktem.
3.9 Po odbiorze prac dla danego etapu uznaje się, że bezpłatne korekty przewidziane dla tego etapu i określone we Wniosku zostały wykorzystane. Korekty wyników pracy dla etapu, który został zaakceptowany, są dokonywane za dodatkową opłatą. Koszty i harmonogram dostosowań są uzgadniane przez Strony.
3.11. Termin rozpoczęcia prac objętych Umową: następny dzień roboczy po otrzymaniu przez Wykonawcę pierwszej zaliczki, określonej we Wniosku (Załącznik nr 1). i wykonanie przez Klienta Zadania Technicznego.
3.12. Całkowity czas trwania prac w ramach Kontraktu zostanie określony przez Strony we Wniosku (Załącznik nr 1).
3.13. Termin wykonania Projektu nie obejmuje okresu, w którym proponowane przez Wykonawcę opcje zmiany aranżacji i podziału Obiektu na strefy, rozmieszczenia mebli i innych rozwiązań projektowych zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.
Ten okres czasu, który nie jest wliczany do całkowitego okresu wykonania prac, jest ustalany przez Wykonawcę od momentu przedstawienia przez Wykonawcę opcji i rozwiązań Klientowi i kończy się, gdy Wykonawca faktycznie otrzyma w całości uzgodnione przez Klienta opcje układu i inne rozwiązania.

4. SPECYFIKA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU I WYKONANIA PRACY
4.1 Projekt ma charakter plastyczny i jest oparty na wizji artystycznej Wykonawcy. Brak subiektywnej wizji przyszłej aranżacji wnętrza uwzględniającej stylistykę i ergonomię przestrzeni nie może być podstawą do odmowy zapłaty przez zamawiającego za wykonaną przez wykonawcę pracę.
4.2 Tworzenie projektu aranżacji wnętrz jest twórczym działaniem projektowym mającym na celu poprawę środowiska człowieka.
4.3 Projekt wzorniczy nie zawiera informacji techniczno-architektonicznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacji projektu budowlanego i jest wynikiem pracy twórczej Wykonawcy lub jego pracowników, odpowiednio projekt wzorniczy nie podlega wymaganiom projektowym Prawem Budowlanym, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność projektu z tymi normami.
4.4 Jednocześnie Wykonawca gwarantuje przestrzeganie w trakcie opracowywania rozwiązań planistycznych przepisów dotyczących organizacji przebudowy lub odbudowy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
4.5 Jakość projektu wzorniczego określa porozumienie stron zawarte w niniejszej Umowie w Załączniku nr 2 do Umowy (“Zawartość projektu wzorniczego“).
4.6 Wymiary pomieszczeń odzwierciedlone w projekcie mogą różnić się od rzeczywistych wymiarów pomieszczeń wynikających z realizacji robót remontowo-budowlanych i mogą być skorygowane przez Wykonawcę w ramach świadczenia dodatkowej usługi “Nadzoru autorskiego“. Koszt tej usługi jest uzgadniany przez Strony.
4.7 Tworzenie Projektu Projektowego nie obejmuje rysunków inżynierskich, projektów instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, instalacji niskoprądowych, klimatyzacji i wentylacji itp. które mają być następnie wykonane przez wyspecjalizowane organizacje na podstawie opracowanego Projektu Projektowego lub przekazane przez Klienta z wyprzedzeniem w celu uwzględnienia takich projektów przy opracowywaniu Projektu Projektowego.
4.8 Cena niniejszej Umowy nie obejmuje prac związanych z koordynacją Projektu Projektowego z Firmą Zarządzającą i organami odpowiedzialnymi za koordynację przebudowy lokali mieszkalnych. Zatwierdzenia takiego dokonuje Klient samodzielnie lub poprzez zaangażowanie osób trzecich.
4.9 Przy wykonywaniu wizualizacji trójwymiarowych Wykonawca będzie posługiwał się zbiorczymi wizerunkami mebli i elementów wystroju, materiałów wykończeniowych i konstrukcji projektu, których wygląd może odbiegać od rzeczywistych obiektów. Ze względu na specyfikę wyświetlania i drukowania obrazów na różnych urządzeniach, monitorach i drukarkach, a także ze względu na obiektywne cechy tworzenia wizualizacji komputerowych, takie wizualizacje 3D mogą mieć zniekształconą perspektywę, odcienie kolorów i kształty geometryczne.
4.10. W projekcie nie przewidziano szczegółowego projektu mebli nietypowych lub do zabudowy, kuchni. Wykonawca określa lokalizację mebli do zabudowy (kuchnia, szatnia), ich konfigurację i wygląd, kolor i materiał oraz tworzy szkic. Technolog wybranego wykonawcy sporządzi szczegółowy projekt mebli.
4.11. Szczegółowe wyposażenie w meble do zabudowy nie leży w gestii Wykonawcy, gdyż tylko technolog danego wykonawcy zna asortyment wykonawcy i technologię danej produkcji.
4.12. Wybór konkretnych mebli, oświetlenia i materiałów wykończeniowych na etapie projektowania jest dokonywany przez wykonawcę zdalnie, z wykorzystaniem katalogów i stron internetowych producentów. W razie potrzeby projektant może odwiedzić sklep razem z klientem. Koszt takiej wizyty zależy od czasu jej trwania i jest ustalany na podstawie porozumienia stron.
4.13. Opracowanie projektu wzorniczego nie obejmuje wyboru surowych materiałów wykończeniowych, artykułów sanitarnych, obrazów/plakatów, dekoracji tekstylnych (zasłon, poduszek, plecionek) i innych dekoracji (wazonów, świeczników, doniczek itp.).
4.14. Po wykonaniu ostatecznego projektu zaleca się Klientowi skorzystanie z usług nadzoru autorskiego, realizacji budowy lub zarządzania projektem w celu jak najlepszego wdrożenia koncepcji autorskiej i realizacji Projektu wzorniczego. W takim przypadku strony zawrą odrębną umowę regulującą warunki, tryb, zasady i koszt poszczególnych prac i usług.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
5.1 Wykonawca zobowiązany jest:
5.1.1 Samodzielne tworzenie zespołu produkcyjnego i twórczego niezbędnego do realizacji utworu. Wykonawca jest uprawniony do zaangażowania osób trzecich do wykonania Umowy, w którym to przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania/niedziałania osób trzecich jak za swoje własne.
5.1.2. Wykonania wszystkich prac określonych w Zgłoszeniu z należytą jakością, w zakresie i w terminach przewidzianych niniejszą Umową i jej załącznikami, poprzez przekazanie Zamawiającemu przygotowanego projektu wzorniczego w formie elektronicznej (plik pdf).
5.1.3. zapewnić produkcję i jakość wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i standardami (Załącznik 2).
5.2 Wykonawca jest uprawniony do:
5.2.1 Zażądać od Klienta zapłaty za roboty w wysokości przewidzianej w niniejszej Umowie i jej Załącznikach.
5.2.2 nie rozpoczynać prac oraz wstrzymać rozpoczęte prace w przypadku, gdy Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy
– nie zapewnia terminowego dostępu do strony DeepL lub jej dokumentacji technicznej;
– nie udziela pomocy na wszystkich etapach pracy
– brak kontaktu z klientem
– braku projektów wykonawcy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które jednoznacznie wskazują, że wykonanie tych obowiązków nie będzie możliwe w przewidzianym terminie, uniemożliwiając tym samym Wykonawcy wykonanie umowy.
5.2.3 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 5.2.2, wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy i zażądać odszkodowania za poniesione straty.
5.2.4. Zgodnie z prawem dostępu przyznanym przez prawo autorowi utworu, Wykonawca jest uprawniony (a Zamawiający udzieli Wykonawcy takiej zgody i zobowiąże się do udzielenia Wykonawcy dostępu do nieruchomości) do fotografowania i filmowania realizowanych pomieszczeń, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma prawo wykorzystywać zdjęcia zrealizowanego projektu oraz wizualizacje trójwymiarowe pomieszczeń w mediach drukowanych, swoim portfolio oraz na imprezach tematycznych, gwarantując przy tym poufność informacji dotyczących klienta i lokalizacji obiektu.
5.3 Klient zobowiązuje się do:
5.3.1 Zapewnienie Wykonawcy warunków niezbędnych do wykonania robót.
5.3.2 Zapewnienie nieograniczonego dostępu do obiektu projektowego oraz udostępnienie na życzenie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji technicznej: planu pomieszczeń; specyfikacji zasilania w energię elektryczną, gaz, cech konstrukcyjnych budynku i innych dokumentów.
5.3.3 Zatwierdzenie w ciągu 3 dni roboczych pośrednich wyników prac, które mają być dostarczone przez Wykonawcę lub zgłoszenie pisemnych uwag.
5.3.4 Zapłata Wykonawcy za koszt robót w wysokości, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej Umowie i jej załącznikach.
5.3.5 Nie stosować żadnych pośrednich wyników pracy zawierających rozwiązania projektowe dla robót remontowych i wykończeniowych.

5.4 Klient ma prawo:
5.4.1 Domaganie się, aby wykonawca wypełniał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w sposób należyty i terminowy, zapoznawanie się z postępem i jakością prac, bez ingerowania w działania wykonawcy.
5.4.2. Wykorzystania projektu do prac remontowych i wykończeniowych dopiero po ostatecznym przekazaniu gotowego projektu i jego pełnym opłaceniu.
5.4.3 wyznaczyć osobę upoważnioną, na podstawie pełnomocnictwa, do reprezentowania go przy wykonywaniu prac remontowych i wykończeniowych.

6. OBOWIĄZKI STRON
6.1 Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność projektu wzorniczego z wymaganiami Prawem Budowlanym, ponieważ projekt wzorniczy jest wynikiem pracy twórczej i nie jest dokumentem projektowym.
6.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność wymiarów pomieszczeń ustalonych przez licencjonowanych geodetów lub wskazanych na oficjalnych rzutach kondygnacji. W przypadku rozbieżności w wymiarach, obszarach mających wpływ na plany, rysunki już przygotowane, Wykonawca wprowadzi zmiany do projektu za dodatkową opłatą.
6.3 Jeżeli zleceniodawca korzysta z wyników pośrednich i prowadzi prace budowlane do momentu zaakceptowania wyniku końcowego – projektu, zleceniobiorca nie odpowiada za zgodność dostarczonych informacji pośrednich z rzeczywistymi cechami obiektu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki prac remontowych i wykończeniowych oraz straty zleceniodawcy.
6.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wykonawców robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i innych osób trzecich, które zawarły umowę z zamawiającym i wykonują usługi na terenie budowy.
6.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za technologię wykonania mebli na wymiar i aranżacji wnętrz, rysunki projektowe oraz błędy technologów wybranych wykonawców. Wykonawca powinien doradzać w zakresie wymaganego rezultatu, ale nie w zakresie sposobu wykonania pracy.
6.6 Jeżeli Wykonawca nie wykona Usług w terminie, będzie on zobowiązany, na żądanie Klienta, do zapłaty odsetek karnych w wysokości 0,1 (zero punktów jeden) procent za każdy dzień opóźnienia od wartości Usług/ich etapu, w którym nastąpiło opóźnienie, jednak nie więcej niż 10 (dziesięć) procent tej wartości.
6.7 Jeśli Klient nie dotrzyma terminu płatności za Usługi, na żądanie Wykonawcy zapłaci mu karę w wysokości 0,1 (słownie: zero zero jeden) procent za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za Usługi/ ich Etap, w którym nastąpiło to opóźnienie, ale nie więcej niż 10 (dziesięć) procent kwoty tego opóźnienia.

7. ZASADY I WARUNKI WŁASNOŚCI PROJEKTU
7.1 Rezultatem pracy w ramach niniejszej Umowy jest wykonany przez Wykonawcę projekt wzorniczy, który w chwili jego powstania jest utworem niepublikowanym, wyrażonym w formie obiektywnej (rysunki, szkice, obrazy).
7.2 Wyłączne prawo do projektu wzorniczego należy do Wykonawcy i pozostaje przy nim od momentu powstania, w momencie akceptacji i po odbiorze wykonanego projektu wzorniczego.
7.3 Z chwilą przyjęcia projektu wzorniczego Klient ma prawo do korzystania z zaakceptowanego przez Klienta projektu wzorniczego w następujący sposób – jednorazowa praktyczna realizacja projektu wzorniczego, publikacja projektu wzorniczego poprzez jego jednorazową praktyczną realizację.
7.4 Wykonawca ma prawo do wykorzystania wyników pracy w swoim portfolio, w mediach, mediach społecznościowych lub w innych miejscach bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
7.5 Prawo własności do nośnika materialnego – albumu z projektem graficznym w formacie pdf przechodzi na Klienta w momencie dokonania pełnej płatności wynikającej z Umowy.
7.6 Zamawiający nie ma prawa do korzystania z opracowanego przez Wykonawcę projektu wzorniczego, w tym do jego realizacji, do momentu przeniesienia praw własności.

8. SIŁA WYŻSZA
8.1 Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono spowodowane okolicznościami siły wyższej powstałymi po zawarciu Umowy, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć ani im zapobiec przy zastosowaniu rozsądnych środków. Takie okoliczności będą miały bezpośredni wpływ na realizację Kontraktu.
8.2 Okoliczności siły wyższej obejmują między innymi: klęski żywiołowe, strajki osób trzecich, działania wojenne, itp. zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
8.3 Termin wykonania zobowiązań przez Stronę bezpośrednio dotkniętą działaniem siły wyższej ulega przesunięciu o czas równy istnieniu siły wyższej, jak również o czas równy usunięciu jej skutków, jeżeli skutki te mają również wpływ na możliwość wykonania zobowiązań przez Strony.
8.4 Jeżeli okres występowania okoliczności siły wyższej i/lub okres usuwania jej skutków będzie trwał dłużej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, każda ze Stron będzie miała prawo odstąpić od Umowy. W przypadku takiego rozwiązania zobowiązania Stron do wykonania warunków Kontraktu zostaną rozwiązane bez jakichkolwiek odszkodowań, ale pod warunkiem zapłaty za faktycznie wykonane świadczenia na podstawie podpisanego Aktu Uzgodnienia Wzajemnych Rozliczeń.

9. WAŻNOŚĆ UMOWY
9.1 Umowa jest umową przystąpienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
9.2 Umowa zostaje zawarta przez przystąpienie Zamawiającego do Umowy w całości poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego zatwierdzonego przez Wykonawcę.
9.3 Aplikacja zostanie wygenerowana przez podanie przez Klienta niezbędnych danych (o sobie i przedmiocie) określonych w Aplikacji. Po wygenerowaniu Wniosku Klient zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej płatności określonej przez Wniosek. W ten sposób potwierdza on swoją akceptację warunków niniejszej Umowy i jej załączników.
9.4 Każda ze Stron ma prawo żądać rozwiązania Umowy lub odmówić jej wykonania w przypadkach i na warunkach określonych w obowiązującym ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej.
9.5 W przypadku, gdy Klient odmówi wykonania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana na wniosek Klienta przed całkowitym wykonaniem Usług przez Wykonawcę, Klient jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy koszt Usług wykonanych przez Wykonawcę przed datą takiej odmowy Klienta (rozwiązanie z inicjatywy Klienta) oraz pokryć koszty związane ze świadczonymi usługami. Koszt zostanie obliczony proporcjonalnie do kosztu etapu/podetapu, zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym (Załącznik 1).
9.6 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy wysłać co najmniej na trzy (3) dni robocze przed planowaną datą rozwiązania umowy.
9.7 W przypadku rozwiązania Umowy, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń. W związku z tym należy sporządzić protokół uzgodnień, w którym określa się koszty prac wykonanych przy produkcji w toku, kwotę otrzymanej zaliczki oraz kwotę należną.
9.8 Strona, która jest dłużna drugiej Stronie zgodnie z wynikami uzgodnienia, spłaca dług w ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania aktu uzgodnienia.

10. POUFNOŚĆ
10.1 Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich warunków niniejszej Umowy oraz Umowy jako całości. Strony zobowiązują się nie ujawniać ani nie ujawniać w całości lub w części żadnych informacji dotyczących niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Wymienione wymagania nie dotyczą przypadków ujawniania informacji poufnych na wniosek uprawnionych organów w zakresie ich kompetencji w przypadkach przewidzianych w ustawie. Strona, która ujawnia informacje poufne, jest zobowiązana do poinformowania drugiej Strony o ilości i charakterze przekazanych informacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania wniosku uprawnionych organów.

11. INNE WARUNKI
11.1 Strony przewidują możliwość dokonywania korekt/poprawek w opracowanym projekcie na danym etapie/fazie realizacji usług.
11.2 W celu realizacji warunków Umowy Klient wyraża zgodę na przekazanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1000 USTAWĄ o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. na warunkach i w celu wypełnienia warunków Umowy. Dane osobowe“ oznaczają dane osobowe, które Klient podaje o sobie przy wypełnianiu Aplikacji, a mianowicie: nazwisko, imię, imię patronimiczne; adres zameldowania, dane paszportowe, adres pocztowy (w tym kod pocztowy), adres e-mail i numery telefonów kontaktowych, dane dotyczące płatności.
11.3 Strony uzgadniają, że Zamawiający może przesłać Wykonawcy kopie dokumentów zawierających dane osobowe w celu wypełnienia Wniosku, przez co Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wypełnienie Wniosku przez Wykonawcę.
11.4 Integralną część Warunków Ogólnych stanowią następujące załączniki:
– Załącznik nr 1: Wniosek o przystąpienie do Umowy o świadczenie usług projektowych
– Załącznik nr 2: Standardy merytoryczne i zawartość projektu wzorniczego.

12. DANE WYKONAWCY
Kartonika Sp. Z o.o.
NIP 7010516252
REGON: 362864303
KRS: 0000583468
Адрес: Al. Armii Ludowej 6/164 Warszawa, 00-571 Polska
Telefon kontaktowy +48 511 407 679
E-mail: orders@startamz.eu; kartonika.sp@gmail.com
https://startamz.eu ; https://kartonika.eu
IBAN:
(PLN) PL67 1090 1870 0000 0001 3174 5606
(EUR) PL38 1090 1870 0000 0001 3174 5606
SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A.